Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 12 Ride.nl

Algemene gegevens:

Bedrijfsnaam 12 Ride.nl
info@12ride.nl
www.12ride.nl
Handelsregister : 65467272
BTW nummer:  NL178649958B01

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Producten te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van 12 Ride.nl met wie 12 Ride.nl een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Producten.
1.5 Partijen: 12 Ride.nl en Klant gezamenlijk.
1.6 12 Ride.nl: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van 12 Ride.nl, te vinden onder de URL http://www.12ride.nl 
1.8 Producten: Producten welke 12 Ride.nl op haar Website aanbiedt, welke Producten Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 12 Ride.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien 12 Ride.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt 12 Ride.nl er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor 12 Ride.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling vindt in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen plaats.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 12 Ride.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op volgende wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL Paypal etc. tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
 4.4 Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan 12 Ride.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering over.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.
5.2 12 Ride.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voor zover 12 Ride.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat 12 Ride.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is en mits:
a. de Producten in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
b. de Producten op kosten van de Klant teruggezonden worden. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door 12 Ride.nl
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat 12 Ride.nl het in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [info@12ride.nl] 

Vervolgens nemen wij contact met u op over de retourprocedure.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren  

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Producten niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met 12 Ride.nl al waarna Klant is gerechtigd de Producten terug te sturen naar 12 Ride.nl mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan 12 Ride.nl binnen bekwame tijd schriftelijk of per mail heeft laten blijken;
c. de Producten op kosten van de Klant teruggezonden worden. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door 12 Ride.nl.
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat 12 Ride.nl het in ontvangst heeft genomen.
7.2 Indien na onderzoek van 12 Ride.nl blijkt dat de eigenschappen van de Producten wel voldoen aan de Overeenkomst zal 12 Ride.nl met Klant in overleg treden.
7.3 Indien na onderzoek van 12 Ride.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Producten niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van Product welke niet bleek te beantwoorden, indien het uitgekozen Product duurder is dan het Product welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien het uitgekozen Product goedkoper is dan het Product welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
8.3 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met 12 Ride.nl welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. 12 Ride.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
Klant kan het geschil -indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.
8.4 12 Ride.nl is een handelsnaam en webwinkel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65467272, BTW nummer NL178649958B01

Artikel 9 Garantie

9.1 Klant heeft 1 jaar fabrieksgarantie op het frame tenzij anders is aangegeven bij het product.
9.2 12 Ride.nl neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product.
9.3 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage.
9.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij aan u uitdrukkelijk anders is aangegeven.
9.5 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan 12 Ride.nl stelt.

Artikel 10 Overige bepalingen

12 Ride.nl is ten alle tijden bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Artikel 11 Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt 12 Ride.nl zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.)

De waardering van www.12ride.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 79 reviews.